Pestprotocol

Het pestprotocol van de Zilvermeeuw

Pestprotocol o.b.s. de Zilvermeeuw.

Elk kind moet zich veilig en gewaardeerd kunnen voelen. Op de Zilvermeeuw mogen de kinderen zichzelf zijn en wordt er de ruimte geboden om te groeien in hun ontwikkeling. Door hun zelfbewustzijn te verhogen en het bieden van een veilige schoolstructuur is er meer zelfvertrouwen.

Ouders, leraren en leerlingen willen samenwerken aan een prettige sfeer op school. Goede communicatie is daarin erg belangrijk.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop direct aanspreken.

Pesten op school.
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Belangrijke regels bij het hanteren van het pestprotocol.
Regel 1: Een belangrijke regel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken.
Vanaf de kleutergroep brengen wij de kinderen al bij: “Je mag niet klikken, maar… als jij wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet uit, dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.”
Deze regel geldt natuurlijk ook voor de ouders van alle leerlingen.

Regel 2: De medeleerling is ook verantwoordelijk om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten.
Alle leerlingen zijn verantwoordelijk voor de goede sfeer in de groep.

Regel 3: Samenwerken zonder bemoeienissen.
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie, iedere partij waakt over zijn eigen grenzen. Het is de bedoeling dat ouders naar school komen of leerkrachten contact opnemen met de ouders en door samen te werken naar een oplossing te zoeken voor het probleem van het kind. Er wordt actie ondernomen in samenspraak met elkaar.

Regel 4:”Stop, hou op!”
Door deze zin geven leerlingen aan het gedrag van een ander niet leuk te vinden.

Het verschil tussen plagen en pesten:
Plagen is een vaak incidenteel, onbezonnen en negatief gedrag. Het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit. Vaak speelt humor een rol. Plagen is onschuldig, maar kan uitmonden in pesten.
Pesten is stelselmatig. Dat betekent dat de gepeste leerlingen systematisch, psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan.
Bij pesten zijn altijd 3 partijen: de dader, het slachtoffer en de zwijgende groep.

Op de Zilvermeeuw willen wij een pedagogisch goed en veilig klimaat scheppen, ons pestbeleid richt zich op twee sporen: preventief (voorkomen) en curatief (ingrijpen en oplossen)

Preventief:
De leerkracht werkt aan een positieve groepsvorming, waarin met respect voor elkaars mogelijkheden samenwerking gestimuleerd wordt. In alle groepen wordt aan het begin van ieder schooljaar en na elke vakantie de tien regels opgefrist en zowel leerkrachten en leerlingen zien erop toe dat ze nageleefd worden.

1. Wees aardig voor elkaar en laat dat ook eens horen of zien.
2. Problemen lossen wij met praten op.
3. We raken elkaar alleen aan, als de ander dat goed vindt.
4. We accepteren het uiterlijk en de kleding van een ander.
5. Luister goed naar elkaar en ga op een fijne manier met elkaar om.
6. We zijn zuinig op onze spullen en op de spullen van een ander.
7. We gedragen ons rustig, zodat iedereen goed kan werken.
8. We hebben respect voor elkaar en voor de mening van een ander.
9. De kinderen van de Zilvermeeuw gaan na schooltijd respectvol met elkaar en anderen om.
10. Laat zien dat je baalt van pesten, help altijd het gepeste kind.

In de groep worden normen en waarden besproken en met kinderen worden afspraken gemaakt. Onze sociaal emotionele methode, SOEMO (SOcial EMOtioneel) sluit aan bij deze aanpak. Naast het reguliere gebruik van de methode, wordt er bij bepaald probleemgedrag een SOEMOkaart centraal genomen in de groep.
Aan de leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat signalen van pesten doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Dit is geen klikken!

Curatief:
Het is belangrijk het pestprobleem op alle niveaus aan te pakken:
• Het gepeste kind
• De pester
• De zwijgende middengroep
• De ouders
• De school
Bij signalering wordt het probleem serieus genomen. De leerkracht probeert zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer. De collega’s worden op de hoogte gesteld en het wordt doorgegeven aan de bouwcoördinator en directie.

Bij pesten van leerkrachten onderling kan steun worden gezocht bij de vertrouwenspersonen binnen de school of de vertrouwenspersonen van het bestuur. De directie kan verwittigd worden. Neem contact op met het bestuur. Het bestuur is op grond van de ARBO- wet verplicht om maatregelen te nemen.

Hulp bij pesten.
Bij vermoedens van pesten wordt de niet- confronterende methode toegepast:
De leerkracht praat met collega’s over zijn vermoedens. In de groep worden activiteiten ondernomen, gericht op de problematiek in het algemeen, zodat het voor de kinderen veiliger is om er over te praten en het probleem eventueel op die manier boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld d.m.v. het herhalen van de tien regels, vragenlijsten en SOEMOkaarten.
Door de leerkracht wordt een sociogram en/of een pesttest afgenomen.

Bij zekerheid van pesten wordt de confronterende methode toegepast:
De leerkracht neem duidelijk stelling en wijst pesten af.
De leerkracht voer met de groep een gesprek over het pestgedrag in zijn of haar groep.
De leerkracht spreekt met de leerlingen nadere regels en omgangsvormen af.
De leerkracht voert afzonderlijk gesprekken met zowel de pester als de gepeste,
Bij aanhoudend pesten neemt de leerkracht contact op met de ouders van pester en gepeste.
Wij willen met elkaar werken aan een oplossing.

Hulp aan alle ouders: achtergrondinformatie en adviezen.
• Neem het probleem serieus, het kan ook uw kind overkomen.
• Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.
• Praat met uw kind over school, over relaties in de klas en leg het verschil uit tussen plagen en pesten.
• Vertel uw kind over de tien regels en onderschrijf deze.
• Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit.
• Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken.
• Geef zelf het goede voorbeeld.
• Leer uw kind voor anderen op te komen.
Het is belangrijk dat de ouders van alle betrokkenen samenwerken met school!

Borging en stappenplan.
Het pestprotocol staat structureel een keer per jaar op de agenda van de teamvergadering.
In de schoolgids staat een verwijzing naar dit protocol. Tevens is het een onderdeel van het veiligheidsplan.