Medezeggenschapsraad

Onze MR

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en het personeel naar het bestuur / directie van de school. Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben. In de MR zitten ouders en leerkrachten die gezamenlijk inspraak hebben in belangrijke beslissingen voor de school. De zaken waarmee de MR zich bezig houdt zijn vooral onderwijskundige en personele zaken.
U kunt hierbij denken aan:
de inrichting van het onderwijs, het schooljaarplan, personeelsbeleid, schooltijden, vakanties, veiligheid, etc.

Om onze taak goed uit te kunnen voeren heeft een MR een aantal middelen tot haar beschikking. De belangrijkste middelen die een MR kan gebruiken zijn het instemmings- en adviesrecht. Bij het adviesrecht moet het schoolbestuur, het advies dat de MR geeft, serieus meenemen in hun beslissing. Zij hoeven dit advies niet te volgen maar moeten wel duidelijk aangeven waarom zij van dit advies afwijken. Heeft de MR ergens instemmingsrecht op, dan mag het schoolbestuur de besluiten niet uitvoeren voordat de MR hier mee instemt.

Adviesrecht zit bijvoorbeeld op:
Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
De taakverdeling binnen de schoolleiding;
Het vakantierooster;
Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Instemmingsrecht zit bijvoorbeeld op:
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
Het schoolplan, leerplan of zorgplan;
Het schoolreglement;
Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

Er kan voor een recht een verschil zitten tussen de leerkrachten- of oudergeleding. Voor zaken die alleen de leerkrachten aangaan, zoals taakverdeling of nascholing van het team, hebben alleen de leerkrachten uit de MR instemmingsrecht. Voor andere zaken die specifiek de leerlingen aangaan, zoals tussenschoolse opvang en onderwijstijd, heeft de oudergeleding een instemmingbevoegdheid.

De MR vergaderingen zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Tijdens het eerste deel van de vergadering is de directeur aanwezig die het schoolbestuur vertegenwoordigd. De vergaderdata zijn opgenomen in de schoolgids en iedereen is vrij om een vergadering bij te wonen.
Voor vragen kunt u altijd iemand van MR aanspreken of een email sturen naar: mr@obsdezilvermeeuw.nl

Oudergeleding:

Ron van Schie 
Bas van Oosten (contactpersoon GMR)

Personeelsgeleding:

Hella Sloksoede (lid)
Marja Mullink  (contactpersoon OR)

Oudergeleding (Kariboe)

Arnold Wardenaar (secretaris)
Heleen Moklos (contactpersoon OR)

Personeelsgeleding

Lianne Vessies (voorzitter)
Lonneke Schelvis (vervangend voorzitter, lid)
Meriam Heijmans (vervangend lid)

Agenda MR 1-12-2021