Onze school

OBS De Zilvermeeuw

Welkom op de website van obs De Zilvermeeuw in Heemskerk.

Onze missie: Wereldburger van de toekomst!
Basisschool De Zilvermeeuw leidt kinderen op tot actieve en creatieve wereldburgers. Wij geven kinderen bagage mee die ze in de toekomst nodig hebben. We zorgen ervoor dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, waarbij ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en uitdagingen op te zoeken. Creatief denken en een onderzoekende houding is daarbij van belang. Wij leren de kinderen een hoge mate van zelfstandigheid aan, waarbij samenwerken en probleemoplossend denken een vereiste is. Deze stevige basis zorgt ervoor dat kinderen klaar zijn voor de toekomst!

Onze visie
De Zilvermeeuw springt in op de veranderende toekomstige maatschappij, waarin naast de basisvakken spelling, lezen, taal en rekenen de 21ste-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. De 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen en probleemoplossend denken, zijn verweven in ons onderwijsconcept, waarbij wij werken in units. De units zijn verdeeld in stamgroepen en niveaugroepen.

Door het werken in units worden de kinderen uitgenodigd om samen te werken met kinderen uit de andere leerjaren. Door deel te nemen aan een grote groep (unit), leren ze op jonge leeftijd omgaan met verschillende type personen van verschillende leeftijden. Ze leren hun eigen talent en die van elkaar te herkennen en er gebruik van te maken. De leerkrachten hebben een meer coachende rol, waarbij ze de kinderen begeleiden om zichzelf verder te ontwikkelen. De ouders ondersteunen de kinderen en participeren in de school. Ze weten waar hun kind mee bezig is.
We dragen allemaal zorg voor een veilig klimaat op onze school, waardoor iedereen tot leren komt.

Onze kernwaarden zijn toekomstgericht, eigenaarschap en veiligheid.

Toekomstgericht
Ons onderwijs is eigentijds en uniek in Heemskerk. Door deze moderne manier van lesgeven spelen wij in op de onderwijsbehoeften van de kinderen, waarbij de 21ste-eeuwse vaardigheden aangeboden worden. We maken gebruik van moderne ict-middelen en methoden die passen bij het steeds meer gepersonaliseerd leren.

Eigenaarschap
Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Wij zorgen ervoor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Onze gepassioneerde leerkrachten blijven zichzelf uitdagen en ontwikkelen om de kinderen het allerbeste onderwijs te geven. De leerkracht neemt een meer coachende rol aan, waarbij het kind begeleid wordt. Onze ouders zijn betrokken en nemen verantwoordelijkheid voor wat hun kind leert. Ouders nemen initiatief en een actieve rol aan om de kinderen en de school verder te ontwikkelen. Zij zullen de kinderen en de school
ondersteunen waar dat nodig is. Leerkrachten en ouders vertrouwen elkaar en werken samen om het beste resultaat te behalen.

Veiligheid
Elke kind voelt zich bij ons op school veilig, omdat wij allen zorgdragen voor een positieve sfeer in de school. Er is vertrouwen tussen leerlingen, ouders en leer-
krachten, waardoor kinderen tot leren komen. Er wordt op een respectvolle manier samengewerkt, zodat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We benaderen de kinderen positief en bieden de kinderen veel rust en structuur. Door onze ondersteunende en sturende rol, zorgen we er samen voor dat kinderen zichzelf kunnen zijn.

Mocht u nog meer over onze school willen lezen, dan kunt u nog meer informatie vinden in onze  schoolgids Zilvermeeuw 2020-2021
Bent u aan het oriënteren op een basisschool, kom dan gerust een kijkje bij ons nemen of neem contact met ons op!